Blanka Watson
šef hemijske laboratorije

e-mail: tel:

watson@szutest.cz
+420 541 120 441

Hemijska laboratorija Vam kao sastavni deo laboratorije za ispitivanje toplotnih i ekoloških uređaja nudi usluge iz oblasti analize goriva i određivanja njihovih osnovnih karakteristika.

Hemijska laboratorija Vam nudi usluge i u oblasti analize goriva:

Kompletna analiza goriva:

Biogoriva

gornja toplotna moć, donja toplotna moć, analiza elemenata (ugljenik, vodonik, natrijum, hlor, sumpor), pepeo, vlaga, mehanička otpornost, teški metali, isparljive sagorljive materije, gustina čestica, nasipna masa

Fosilna goriva 

gornja toplotna moć, donja toplotna moć, analiza elemenata (ugljenik, vodonik, natrijum, hlor, sumpor), pepeo, vlaga, isparljive sagorljive materije, gustina čestica, nasipna masa

Gasovita goriva

sastav gasa do C5, donja toplotna moć, gornja toplotna moć, gustina, Vobe indeks

Tečna goriva

gornja toplotna moć, donja toplotna moć, analiza elemenata (ugljenik, vodonik, natrijum, hlor, sumpor), pepeo, voda, gustina

Analiza čvrstih alternativnih goriva

gornja toplotna moć, donja toplotna moć, analiza elemenata (ugljenik, vodonik, natrijum, hlor, sumpor), pepeo, voda, gustina

Druge delatnosti:

Utvrđivanje gornje toplotne moći, utvrđivanje donje toplotne moći, analiza elemenata (C, H, N, S, O), utvrđivanje sadržaja ukupnog hlora, utvrđivanje sadržaja pepela, utvrđivanje sadržaja vode, utvrđivanje isparljivih sagorljivih materija, utvrđivanje mehaničke otpornosti peleta, utvrđivanje gustine, utvrđivanje tačke očvršćavanja do – 50 °C, utvrđivanje kinematičkog viskoziteta, utvrđivanje sastava gasa do C5.